Hľadať text
Košík je prázdny


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

§ 1
Platnosť všeobecných obchodných podmienok

 1. Všeobecné obchodné podmienky dalej len „VOP“ upravujú vzťah medzi zmluvnými stranami - predávajúcim a kupujúcim - ktorí uzatvárajú kúpnu zmluvu na diaľku prostredníctvom internetového obchodu ďalej len „E-shop“ umiestneného na stránkach www.silvermoon.sk,
 2. Dodávky tovarov a služieb predávajúceho sa uskutočnia na základe týchto VOP. Dodávka tovarov a služieb za odlišných podmienok je možná len v prípade, ak s tým obe zmluvné strany písomne súhlasia.
 3. Na právne vzťahy, ktoré vznikajú medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

§ 2
Vymedzenie pojmov

 1. „Predávajúci” je Robert Haváč - RHB, Cintorínska 13, 811 08 Bratislava, IČO: 37615092, DIČ: 1020092667, IČ DPH: SK1020092667, zap. v živ. reg. OU Prievidza pod číslom: 305-5840 DU Partizánske.
 2. „Kupujúci” je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do právneho vzťahu s predávajúcim, dôsledkom ktorého je prevod vlastníckeho práva k predmetu predaja.
 3. „Cena” predstavuje peňažný ekvivalent, resp. finančné vyjadrenie hodnoty predmetu predaja a/alebo služby poskytovanej predávajúcim.
 4. „Tovar” je hnuteľná vec, ktorá na základe uzavretej zmluvy a úhrady ceny prechádza do vlastníctva kupujúceho.
 5. „Služba” je právny úkon, ktorý predávajúci poskytne kupujúcemu na základe vopred zaslanej objednávky za odplatu dojednanú v zmluve.
 6. „Zmluva” je dvojstranný právny úkon, právny titul uzavretý medzi predávajúcim a kupujúcim, obsahujúci podstatné a vedľajšie náležitosti vzájomnej dohody zmluvných strán.
 7. E-shop“ je internetový obchod spoločnosti Robert Haváč - RHB umiestnený na internetovej stránke www.silvermoon.sk umožňujúci nakupovanie tovaru obchodu SilverMoon ponúkaného na uvedenej stránke.

§ 3
Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 1. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je tovar a/alebo služby uvedené v objednávke. Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho sú pre obidve zmluvné strany záväzné.
 2. Pre účely kúpnej zmluvy je platná ponuka tovaru vrátane kúpnej ceny zverejnenej v aktuálnom nákupnom košíku v momente odoslania objednávky. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a v plnom rozsahu s nimi súhlasí. Kupujúci je okamihom odoslania objednávky týmito VOP viazaný.
 3. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho, a to za cenových podmienok uvedených v objednávke.
 4. Predávajúci po doručení objednávky zašle kupujúcemu elektronickú odpoveď na e-mailovú adresu kupujúceho, pričom v tejto odpovedi potvrdí doručenie objednávky.
 5. Predávajúci sa zaväzuje dodať len bezchybný a kvalitný tovar spĺňajúci všetky zákonné predpisy platné v SR.
 6. Kupujúci sa zaväzuje uviesť v objednávke len pravdivé a presné údaje. Kupujúci sa ďalej zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť jeho cenu predávajúcemu.
 7. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za všetky finančné škody (t.j. náklady na poštovné) spôsobené nesprávne alebo zavádzajúco uvedenými údajmi. Predávajúci si v prípade takejto škody vyhradzuje právo zverejnenia mena, priezviska a internetovej IP adresy kupujúceho.

§ 4
Ceny

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Zverejnené ceny sú platné pre kupujúceho v okamihu vystavenia objednávky.
 2. Poštovné a balné účtuje predávajúci podľa platného cenníka, pričom výška týchto poplatkov závisí od celkovej ceny tovaru, miesta a spôsobu doručenia a je uvedená v objednávke, ako aj priebežne v nákupnom košíku.

§ 5
Platobné podmienky

 1. Platba kupujúceho za dodávku tovaru a služieb predávajúceho sa uskutoční:
  • v prípade zaslania tovaru na určenú adresu - ako platba na dobierku,
  • v prípade zaslania tovaru na určenú adresu - ako platba na účet spoločnosti Robert Haváč – RHB, platobnou kartou prostredníctvom CardPay, pred dodaním tovaru,
  • v prípade zaslania tovaru na určenú adresu - po vzájomnom dohovore ako platba virtuálnou internetovou menou BITCOIN.
  • v prípade osobného odberu v predajni predávajúceho - ako hotovostná platba.
  • v prípade osobného odberu v predajni predávajúceho - po vzájomnom dohovore ako platba virtuálnou internetovou menou BITCOIN.
 2. Požadovaný spôsob doručenia a platby je kupujúci povinný uviesť v objednávke.

§ 6
Dodacie podmienky

 1. Ak kupujúci v objednávke požaduje osobný odber tovaru a objednávka je potvrdená je predávajúci povinný pripraviť objednaný tovar pre kupujúceho spravidla do 3 pracovných dní odo dňa prijatia a potvrdenia objednávky a súčasne je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho prostredníctvom e-mailovej správy. Kupujúci je povinný tovar prevziať najneskôr do 7 dní odo dňa, kedy ho predávajúci informoval o pripravenosti na odovzdanie tovaru. Pokiaľ nebude objednávka zaplatená a prevzatá do 7 dni od oznámenia, tak môže byť zo strany predávajúceho zrušená. 
 2. Ak kupujúci v objednávke požaduje zaslanie tovaru, je predávajúci povinný odoslať objednaný tovar kupujúcemu spravidla do 3 pracovných dní odo dňa prijatia a potvrdenia objednávky, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
 3. V prípade vzniku prekážky brániacej včasnému dodaniu tovaru je predávajúci povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho. Kupujúci je v takom prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 4. Miestom dodania tovaru je adresa dodania uvedená kupujúcim v objednávke, alebo predajné miesto predávajúceho, podľa požiadavky kupujúceho, uvedenej v objednávke.
 5. Tovar je predávajúci povinný dodať vo vhodnom obale tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v dôsledku bežných vplyvov počas dopravy. Obaly a náklady na balenie sú účtované podľa §4, ods. 2 týchto VOP.
 6. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný vykonať kontrolu tovaru a preskúmať splnenie nasledujúcich podmienok:
  • ide o tovar, ktorý kupujúci objednal,
  • tovar bol doručený v neporušenom stave, t.j. nemá zjavnú vadu,
  • tovar má objednanú farbu, veľkosť, resp. iné propagované vlastnosti.
 7. Ak kupujúci pri kontrole tovaru zistí, že mu bol dodaný iný ako objednaný tovar, je povinný najneskôr do 14 pracovných dní informovať o tejto skutočnosti predávajúceho a tovar mu zaslať doporučenou zásielkou späť na výmenu; v opačnom prípade sa tovar považuje za prevzatý a po tejto lehote už nie je možne tovar vymeniť, alebo vrátiť. 
 8. V prípade poškodenia tovaru počas prepravy je kupujúci povinný spísať s prepravnou spoločnosťou zápisnicu o poškodení zásielky a je povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti predávajúceho - v opačnom prípade predávajúci neuzná reklamáciu dodaného tovaru.

§ 7
Omeškanie prevzatia tovaru

Pokiaľ nie je tovar prevzatý kupujúcim od prepravnej spoločnosti, a táto ho vráti späť predávajúcemu, je predávajúci oprávnený žiadať úhradu nákladov na poštovné. Predávajúci si v prípade takejto škody vyhradzuje právo zverejnenia mena, priezviska a internetovej IP adresy kupujúceho.

§ 8
Záručné podmienky

 1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim a trvá 2 roky. Súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci prevzatím tovaru.
 2. Ak kupujúci zistí vadu tovaru počas záručnej doby, je oprávnený túto vadu najneskôr do uplynutia záručnej doby reklamovať. Nároky na záruku prináležia iba kupujúcemu a nie je ich možné previesť na tretiu osobu.
 3. Kupujúci uplatňuje reklamáciu zaslaním riadne zabaleného tovaru doporučenou zásielkou na adresu predávajúceho, spoločne s kópiou príslušnej faktúry, presným popisom a dôvodom vrátenia tovaru, t.j. popisom vady.
 4. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru. Kupujúci stráca nárok na reklamáciu, ak závadu nenahlási predávajúcemu a/alebo prevedie opravu sám alebo prostredníctvom inej osoby bez vedomia predávajúceho.
 5. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia tovaru kupujúcim. Pokiaľ je táto lehota nedostatočná, je predávajúci povinný upovedomiť kupujúceho a určiť spôsob a termín vybavenia. Ak predávajúci uzná reklamáciu produktu ako oprávnenú, je povinný tovar opraviť do pôvodného stavu, vymeniť za rovnaký nepoškodený výrobok, alebo vystaviť na vrátený tovar dobropis a vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu.

§ 9
Autorské práva

Na ochranu autorských práv sa vzťahuje zákon č. 121/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.

§ 10
Ochrana osobných údajov

 1. Ak je kupujúci fyzická osoba, je povinný uviesť nasledujúce údaje:
  • meno
  • priezvisko
  • titul (voliteľne)
  • ulica a číslo
  • PSČ
  • mesto (obec)
  • štát
  • e-mailová adresa
  • telefonický kontakt

Tieto informácie sú nevyhnutné na identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.

 1. Ak je kupujúci fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, je povinný uviesť naviac nasledujúce údaje:
  • obchodné meno
  • IČO
  • DIČ
  • IČ DPH

Tieto informácie sú nevyhnutné na vyhotovenie daňového dokladu.

 1. Účelom spracúvania osobných údajov je:

- Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
- Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
- Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
- Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
- Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
- Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

 1. Osobné údaje môže predávajúci zhromažďovať výlučne za účelom poskytovania a skvalitňovania svojich služieb a nesmie ich poskytnúť ich tretej strane bez súhlasu kupujúceho. Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch pre vnútorné potreby predávajúceho.
 2. Predávajúci je povinný chrániť osobné údaje kupujúceho pred zneužitím.

§ 11
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

 1. Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Ak koniec lehoty pripadne na víkend alebo sviatok, termín sa posúva na nasledujúci pracovný deň. Právo na odstúpenie od zmluvy si môžete uplatniť na kontaktoch uvedených na daňovom doklade, alebo v sekcii VRÁTENIE TOVARU na našej webovej stránke. V odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť všetky nevyhnutné údaje pre odstúpenie od zmluvy. Najjednoduchšie pre Vás je keď tak spravíte prostredníctvom formulára, ktorý si môžete stiahnuť z našej stránky v sekcii VRÁTENIE TOVARU. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odstúpenie od zmluvy zaslali prostredníctvom elektronickej pošty. Odstúpenie od zmluvy je možné len ak vrátený tovar je v pôvodnom a nepoškodenom obale. Tovar nesmie byť použitý, poškodený a musí byť kompletný. Vrátený tovar kupujúci doručí poštou alebo osobne na vlastné náklady na adresu predávajúceho. Tovar treba samozrejme vrátiť s dokladom o kúpe. Tovar ktorý nám chcete vrátiť nám neposielajte ako dobierku. Ak by sa tak stalo balík nebude prevzatý. Za týchto podmienok predávajúci vráti kupujúcemu čiastku zaplatenú za vrátený tovar v najkratšom možnom termíne najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na účet kupujúceho.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, resp. na neprijatie objednávky, v nasledujúcich prípadoch:
  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa významne zmenila cena tovaru,
  • predávajúci nie je schopný dodať takýto výrobok z dôvodu, že objednaný tovar sa predal v inom obchode a nie je možné zabezpečiť rovnaký výrobok.
 3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, resp. neprijatie objednávky zo strany predávajúceho podľa bodu 2 je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu do 3 pracovných dní odo dňa vystavenia objednávky.

§ 12
Použiteľné právo, záverečné ustanovenia

 1. Na tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorené podľa týchto VOP sa vzťahuje platný právny poriadok Slovenskej republiky.
 2. Neplatnosť, neúčinnosť alebo nerealizovateľnosť niektorých ustanovení VOP nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
 3. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností, sa obe strany zaväzujú riešiť v prvom rade mimosúdnou cestou. Ak nedôjde k mimosúdnej dohode, určí sa príslušný súd podľa sídla predávajúceho.
 4. Vystavením objednávky zákazník potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito VOP.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia, t.j. 30. august 2014.